psikodiagnostika-logoKabineti për Psikologji dhe Psikoterapi “PSIKODIAGNOSTIKA” është regjistruar dhe licensuar ne vitin 2000 me numër 80174527. Themeluesi ka liçensë për punë të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë me nr. K0-03713-70. I njejti posedon liçensë Evropiane për Psikoterapi të lëshuar nga Shoqata Evropiane për Psikoterap

Egzaminime dhe testime Psikologjike

Këshillime psikologjike

Psikoterapi Pozitive dhe Trupore

Trajnime ne Psikoterapi me qasje Pozitive dhe Trupore.
Enver Cesko Psikolog Prishtine Kosove

 

Enver Çesko

Psikolog & Psikoterapeut


Kabineti për psikologji dhe psikoterapi “PSIKODIAGNOSTIKA”, është organizatë private shërbyese që merret me ofrimin e shërbimeve në fushën e psikologjisë, psikoterapisë dhe shëndetit mental. Kjo ordinancë mban në vete statusin e ordinancës së parë para dhe pas luftës në Republikën e Kosovës.

Pas punës si psikolog në disa institucione të ndryshme, lind nevoja për hapjen e një klinike të pavarur psikologjike. Idea realizohet në fillim të vitit 1993, ku për herë të parë në Kosovë, e në atë kohë, edhe në ish Jugoslavi, bëhet regjistrimi i ordinancës së parë psikologjike private me emrin “PSIKODIAGNOSTIKA”, në Prizren.

Pasojat e luftës, që janë përcjellur me çrregullimet e stresit traumatik, nxitë nevojën për shërbime të ndryshme duke filluar nga trajnimet deri të trajtimet dhe konsultat psikologjike dhe psikoterapeutike. Andaj kabineti “PSIKODIAGNOSTIKA” në vitin 2008 fillon punën e saj edhe në Prishtinë. Nga fillimi i punës deri më tani mbi 23460 shërbime psikologjike dhe psikoterapeutike janë ofruar në këtë ordinancë.

 

Shërbimet


Psikolog Prishtine Enver Çesko Psikoterapeut i qertifikur me ordinance ne Prizren dhe Prishtine. Mban Trajnime psikologjike, psikoanaliza testime psikologjike testime te intelegjences Egzaminime dhe testime Psikologjike Këshillime psikologjike Psikoterapi Pozitive dhe Trupore Psikoterapi Trupore