Lidershipi/Udhëheqja (Leadership)


Lidershipi është proces i ndikimit të aktiviteteve të një grupi të organizuar drejt realizimit të objektivave, duke drejtuar grupin/organizatën në mënyrë më të bashkuar dhe koherente. Kjo ka të bëjë me artikulimin e vizioneve, mishërimin e vlerave, dhe krijimin e mjedisit brenda të cilit gjërat mund të realizohen.

Sekretet e një udhëheqjeje të suksesshme janë ato që ndajnë sot liderët e mëdhenjë nga të tjerët. Kështu, programi i trajnimit për Lidership projektohet për të mësuar dhe edukuar aspektet e perspektivave të reja në trajnim, menaxhim dhe udhëheqjen efektive dhe në përfitim për suksesin organizativ.

Pjesa metodologjike që përdoret në këto trajnime bazohet në qasjen e Psikoterapisë Pozitive dhe në drejtimet tjera humanistike ekzistenciale. Në fund të trajnimit pritet që pjesëmarrësit të demonstrojnë:

  • aftësinë e menaxhimit dhe udhëheqjes me klient duke bazuar në principet e Përmbushjes, Balancimit dhe të Procesimit,
  • të zhvillohen aftësitë menaxhuese e jo të bazohen në ato paraprake,
  • të integrojnë kreativitetin dhe aftësinë personal me mësimet dhe përvojat paraprake,
  • të artikulojë parimet, përmbajtja, bazat dhe aftësitë e një lidershipi.

Trajnimin udhëhiqet nga Mr. Sci. Enver Çesko, psikolog dhe psikoterapeut i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, Shoqatës Europiane për Psikoterapi (EAP), dhe Asociacioni Botëror për Psikoterapi Pozitive (WAPP).

Share the project with others: