Testet


Psikodiagnotistika konsiston në diagnostikimin psikologjik sipas kërkesës së bërë. Kërkesa mund të paraqitet nga vetë individi, nga familjarët apo nga një subjekt i tretë si institucioni shkolllor apo juridik.

Analiza Psikologjike realizon objektivin e saj në sajë të testeve psikologjike , në çeshtjet psikosociale dhe në vlerësimin e kapacitetit personal të shendetit mendor të njeriut.

Identifikimi dhe interpretimi i rezultateve të përftuara nga zhvillimi i testeve psikologjike, gjatë seancave të konsultave psikoterapeutike, mundëson shmangijen e qëndrimeve subjektive të psikologut.

Mjetet dhe instrumentet psikologjike dhe psikoterapeutike që përdoren në këtë ordinancë janë këto:

 

Testet psikologjike për ekzaminim të personalitetit

 • Testi MMPI 201 dhe 556
 • Cornel Index testi
 • KOG testi
 • SCL-90 testi
 • Eyesenck testi për Ekstroversion dhe Introversion
 • Pluschnik testi për  stabilitetin  emocional –PIE testi

Tesetet për matjen e inteligjencës (QI)dhe për zhvillimin  psychomotor

 • Wechsler testi
 • WB shkallët
 • Matricat  Progressive të Ravenit
 • VITI-testitet
 • Beta Testi
 • Brune Lezine R dhe P testi
 • Goodeenaph testi
 • KOHS-testi
 • Perdue testi

Testet për matjen e çrregullimeve psikologjike

 • Testi i Beckut për Depresion
 • Testi i Zinkut për Depresion
 • Testi për Anksiozitet
 • Testi për Neuroticizëm
 • Testi për Psikoticizëm
 • Testi për mendime Obsesivo-Kompulsive
 • Harvard testi për ÇSPT

Testet për matjen e proceseve kognitive

 • Visio perceptive testi i Benderit
 • Visio gestalt testi i Bentonit
 • TVP testi për organicitet

Testet për çrregullimet  seksuale

 • Eysenck  testi për jetën seksuale
 • Master Johnson’s  pyetësori për çrregullimet seksuale

Share the project with others: