Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Testet - Enver Cesko
Hand completing a multiple choice exam.

Testet


Psikodiagnotistika konsiston në diagnostikimin psikologjik sipas kërkesës së bërë. Kërkesa mund të paraqitet nga vetë individi, nga familjarët apo nga një subjekt i tretë si institucioni shkolllor apo juridik.

Analiza Psikologjike realizon objektivin e saj në sajë të testeve psikologjike , në çeshtjet psikosociale dhe në vlerësimin e kapacitetit personal të shendetit mendor të njeriut.

Identifikimi dhe interpretimi i rezultateve të përftuara nga zhvillimi i testeve psikologjike, gjatë seancave të konsultave psikoterapeutike, mundëson shmangijen e qëndrimeve subjektive të psikologut.

Mjetet dhe instrumentet psikologjike dhe psikoterapeutike që përdoren në këtë ordinancë janë këto:

 

Testet psikologjike për ekzaminim të personalitetit

 • Testi MMPI 201 dhe 556
 • Cornel Index testi
 • KOG testi
 • SCL-90 testi
 • Eyesenck testi për Ekstroversion dhe Introversion
 • Pluschnik testi për  stabilitetin  emocional –PIE testi

Tesetet për matjen e inteligjencës (QI)dhe për zhvillimin  psychomotor

 • Wechsler testi
 • WB shkallët
 • Matricat  Progressive të Ravenit
 • VITI-testitet
 • Beta Testi
 • Brune Lezine R dhe P testi
 • Goodeenaph testi
 • KOHS-testi
 • Perdue testi

Testet për matjen e çrregullimeve psikologjike

 • Testi i Beckut për Depresion
 • Testi i Zinkut për Depresion
 • Testi për Anksiozitet
 • Testi për Neuroticizëm
 • Testi për Psikoticizëm
 • Testi për mendime Obsesivo-Kompulsive
 • Harvard testi për ÇSPT

Testet për matjen e proceseve kognitive

 • Visio perceptive testi i Benderit
 • Visio gestalt testi i Bentonit
 • TVP testi për organicitet

Testet për çrregullimet  seksuale

 • Eysenck  testi për jetën seksuale
 • Master Johnson’s  pyetësori për çrregullimet seksuale

Share the project with others: