Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Lidershipi/Udhëheqja (Leadership) - Enver Cesko
team-386673_1280

Lidershipi/Udhëheqja (Leadership)


Lidershipi është proces i ndikimit të aktiviteteve të një grupi të organizuar drejt realizimit të objektivave, duke drejtuar grupin/organizatën në mënyrë më të bashkuar dhe koherente. Kjo ka të bëjë me artikulimin e vizioneve, mishërimin e vlerave, dhe krijimin e mjedisit brenda të cilit gjërat mund të realizohen.

Sekretet e një udhëheqjeje të suksesshme janë ato që ndajnë sot liderët e mëdhenjë nga të tjerët. Kështu, programi i trajnimit për Lidership projektohet për të mësuar dhe edukuar aspektet e perspektivave të reja në trajnim, menaxhim dhe udhëheqjen efektive dhe në përfitim për suksesin organizativ.

Pjesa metodologjike që përdoret në këto trajnime bazohet në qasjen e Psikoterapisë Pozitive dhe në drejtimet tjera humanistike ekzistenciale. Në fund të trajnimit pritet që pjesëmarrësit të demonstrojnë:

  • aftësinë e menaxhimit dhe udhëheqjes me klient duke bazuar në principet e Përmbushjes, Balancimit dhe të Procesimit,
  • të zhvillohen aftësitë menaxhuese e jo të bazohen në ato paraprake,
  • të integrojnë kreativitetin dhe aftësinë personal me mësimet dhe përvojat paraprake,
  • të artikulojë parimet, përmbajtja, bazat dhe aftësitë e një lidershipi.

Trajnimin udhëhiqet nga Mr. Sci. Enver Çesko, psikolog dhe psikoterapeut i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, Shoqatës Europiane për Psikoterapi (EAP), dhe Asociacioni Botëror për Psikoterapi Pozitive (WAPP).

Share the project with others: